ชุดที่ 2ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

หนังสือหรือข้อเขียนใดๆ คือ สิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้น การเขียนจึงหมายถึง สิ่งที่มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร  มนุษย์เขียนอะไร คำตอบ คือ มนุษย์เขียนสิ่งที่ตนเองรู้หรือคิด ถ้าอย่างนั้น การอ่านคืออะไร การอ่าน คือ ความหมายที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มนุษย์เขียนไว้กลับออกมา เป็นความคิด เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว ย่อมเห็นว่า การอ่านกับการเขียนเป็นของคู่กันมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก
อย่างไรจึงจะเรียกว่า อ่านดี หรือ เขียนดี เรื่องนี้นักปราชญ์ทางภาษาได้ให้ทรรศนะไว้ว่า “ผู้เขียนแสดดงความคิดอย่างไร ผู้อ่านก็ได้ความคิดอย่างนั้น เอนเอียงไปตามนั้น หรือปฏิบัติตามนั้น”อย่างนี้เรียกว่า เขียนดี และ “ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไร ผู้อ่านเข้าใจได้หมดรู้เท่าทันทุกความคิดแต่ผู้อ่านมีความคิดเป็นของตนเอง รู้จักวิเคราะห์เลือกรับแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์ ขจัดความคิดที่ไร้สาระออกไป เพราะอ่านอย่างมีวิจารณญาณ” อย่างนี้เรียกว่า อ่านดี

ข้อที่ 1. บทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
ก. การเขียนหนังสือ
ข. การเขียนกับการอ่าน
ค. การเป็นนักอ่านที่ดี
ง. การอ่านขั้นใช้วิจารณญาณ

ข้อที่ 2. การเขียนที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร
ก. ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อเขียนได้ตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ
ข. ผู้เขียนใช้เหตุผลและหลักฐานต่างๆ ประกอบการเขียน
ค. ความคิดที่แสดงออกมาทันสมัยและเป็นจริง
ง. ภาษาที่ใช้สละสลวยและเข้าใจง่าย

ข้อที่ 3.ที่กล่าวว่า “อ่านดี” หมายความว่าอย่างไร
ก. อ่านเอาจริงเอาจัง
ข. เลือกอ่านเฉพาะบางตอนที่ดีและมีสาระ
ค. อ่านแล้วมีความรู้สึกคล้อยตาม
ง. อ่านแล้วได้ความรู้และความคิด

ข้อที่ 4. ผู้เขียนมีความประสงค์จะเน้นสิ่งใด
ก. การเขียนและการอ่านที่ดี
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนกับการอ่าน
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนที่ดีกับผู้อ่านที่ดี
ง. ความสามารถในการเขียนและการอ่าน

เฉลย

ข้อที่ 1. บทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
ก. การเขียนหนังสือ
ข. การเขียนกับการอ่าน
ค. การเป็นนักอ่านที่ดี
ง. การอ่านขั้นใช้วิจารณญาณ

วิเคราะห์
เนื้อหาของบทความถึงทั้งการเขียนและการอ่านโดยตลอด  ยกตัวอย่างได้จาก ข้อความสุดท้ายของย่อหน้าแรก ที่ว่า “ย่อมเห็นว่า การอ่านกับการเขียนเป็นของคู่กันมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ข

ข้อที่ 2. การเขียนที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร
ก. ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อเขียนได้ตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ
ข. ผู้เขียนใช้เหตุผลและหลักฐานต่างๆ ประกอบการเขียน
ค. ความคิดที่แสดงออกมาทันสมัยและเป็นจริง
ง. ภาษาที่ใช้สละสลวยและเข้าใจง่าย

วิเคราะห์
คำถามและคำตอบข้อนี่อยู่ในย่อหน้าที่ 2 ดังนี้ 
อย่างไรจึงจะเรียกว่า อ่านดี หรือ เขียนดี เรื่องนี้นักปราชญ์ทางภาษาได้ให้ทรรศนะไว้ว่า “ผู้เขียนแสดดงความคิดอย่างไร ผู้อ่านก็ได้ความคิดอย่างนั้น เอนเอียงไปตามนั้น หรือปฏิบัติตามนั้น”อย่างนี้เรียกว่า เขียนดี และ “ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไร ผู้อ่านเข้าใจได้หมดรู้เท่าทันทุกความคิดแต่ผู้อ่านมีความคิดเป็นของตนเอง รู้จักวิเคราะห์เลือกรับแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์ ขจัดความคิดที่ไร้สาระออกไป เพราะอ่านอย่างมีวิจารณญาณ” อย่างนี้เรียกว่า อ่านดี
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ก

ข้อ ข. ผู้เขียนใช้เหตุผลและหลักฐานต่างๆ ประกอบการเขียน
ผิด เพราะ บทความไม่ได้กล่าวไว้อย่างนั้น

ข้อ ค. ความคิดที่แสดงออกมาทันสมัยและเป็นจริง
ผิด เพราะ บทความไม่ได้กล่าวไว้อย่างนั้น

ข้อ ง. ภาษาที่ใช้สละสลวยและเข้าใจง่าย
ผิด เพราะ บทความไม่ได้กล่าวไว้อย่างนั้น

ข้อที่ 3.ที่กล่าวว่า “อ่านดี” หมายความว่าอย่างไร
ก. อ่านเอาจริงเอาจัง
ข. เลือกอ่านเฉพาะบางตอนที่ดีและมีสาระ
ค. อ่านแล้วมีความรู้สึกคล้อยตาม
ง. อ่านแล้วได้ความรู้และความคิด

วิเคราะห์
คำถามและคำตอบข้อนี่อยู่ในย่อหน้าที่ 2 ดังนี้ 
อย่างไรจึงจะเรียกว่า อ่านดี หรือ เขียนดี เรื่องนี้นักปราชญ์ทางภาษาได้ให้ทรรศนะไว้ว่า “ผู้เขียนแสดดงความคิดอย่างไร ผู้อ่านก็ได้ความคิดอย่างนั้น เอนเอียงไปตามนั้น หรือปฏิบัติตามนั้น”อย่างนี้เรียกว่า เขียนดี และ “ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไร ผู้อ่านเข้าใจได้หมดรู้เท่าทันทุกความคิดแต่ผู้อ่านมีความคิดเป็นของตนเอง รู้จักวิเคราะห์เลือกรับแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์ ขจัดความคิดที่ไร้สาระออกไป เพราะอ่านอย่างมีวิจารณญาณ” อย่างนี้เรียกว่า อ่านดี
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ค
ข้อ ก., ข้อ ข. และ ข้อ ง. ผิด เพราะ บทความไม่ได้กล่าวไว้อย่างนั้น

ข้อที่ 4. ผู้เขียนมีความประสงค์จะเน้นสิ่งใด
ก. การเขียนและการอ่านที่ดี
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนกับการอ่าน
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนที่ดีกับผู้อ่านที่ดี
ง. ความสามารถในการเขียนและการอ่าน

วิเคราะห์
คำถามและคำตอบข้อนี่อยู่ในย่อหน้าที่ 1 ดังนี้ 
หนังสือหรือข้อเขียนใดๆ คือ สิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้น การเขียนจึงหมายถึง สิ่งที่มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร  มนุษย์เขียนอะไร คำตอบ คือ มนุษย์เขียนสิ่งที่ตนเองรู้หรือคิด ถ้าอย่างนั้น การอ่านคืออะไร การอ่าน คือ ความหมายที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มนุษย์เขียนไว้กลับออกมา เป็นความคิด เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว ย่อมเห็นว่า การอ่านกับการเขียนเป็นของคู่กันมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ข

ข้อ ก. การเขียนและการอ่านที่ดี
ผิด เพราะ ถูกเพียงบางส่วน ไม่ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อ ค. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนที่ดีกับผู้อ่านที่ดี
ผิด เพราะ ถูกเพียงบางส่วน ไม่ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อ ง. ความสามารถในการเขียนและการอ่าน
ผิด เพราะ บทความไม่ได้กล่าวเน้นไปที่ความสามารถในการอ่านและการเขียน

ชุดที่ 1 – เฉลย
ข้อ 1. คำว่า “ราชินูปถัมภ์” ในย่อหน้าที่ 3 หมายความว่าอย่างไร
ก. ราชินีทรงเกื้อหนุน
ข. พระราชทานโดยพระราชินี
ค. ราชินีทรงห่วงใย
ง. ความกังวลของราชินี

วิเคราะห์
คำถามของข้อนี้ต้องใช้ความรู้รอบตัวตอบด้วย ในบทความก็ต้องอ่านทั้งหมดจึงจะรู้คำตอบ
คำว่า “ราชินูปถัมภ์” พจนานุกรมฉบับปัจจุบันให้ความหมายว่า “น. ความอุปถัมภ์ของพระราชินี ใช้ว่า พระบรมราชินูปถัมภ์
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ก

ข้อ ข. พระราชทานโดยพระราชินี
ผิด เพราะ ในบทความย่อหน้าที่ 3 มีข้อความที่ชี้ให้เห็นว่า ไม่ใช่เป็นการพระราชทานแต่เป็นการที่พระราชินีทรงเกื้อหนุนประชาชน
ด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ทรงดำริให้มีการฝึกฝนอาชีพการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียวให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ให้ทำเป็นงานอดิเรกเพื่อเพิ่มพูนรายได้ และทรงรับเป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์

ค. ราชินีทรงห่วงใย
ผิด เพราะ บทความไม่ได้กล่าวไว้เช่นนั้น

ง. ความกังวลของราชินี
ผิด เพราะ บทความไม่ได้กล่าวไว้เช่นนั้น

ข้อ 2. ชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความข้างต้นคือ
ก. อ่างทองดินแดนแห่งความสมบูรณ์
ข. ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
ค. กรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววัง
ง. ตุ๊กตาชาววังกับรายได้เสริม

วิเคราะห์
คำถามของข้อนี้ ต้องอ่านบทความทั้งหมดจึงจะรู้คำตอบ คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ข.

ก. อ่างทองดินแดนแห่งความสมบูรณ์
ผิด เพราะ บทความไม่ได้กล่าวถึงอ่างทองทั้งหมด บทความกล่าวถึงเฉพาะบางเสด็จ

ค. กรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววัง
ผิด เพราะ กรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววังเป็นส่วนหนึ่งของบทความ

ง. ตุ๊กตาชาววังกับรายได้เสริม
ผิด เพราะ บทความไม่ได้เน้นไปที่รายได้เสริม

ข้อ 3. ขั้นตอนการทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
ก.  2 ขั้นตอน
ข.  3 ขั้นตอน
ค.  4 ขั้นตอน
ง.  5 ขั้นตอน

วิเคราะห์
คำถามและคำตอบข้อนี่อยู่ในย่อหน้าที่ 4-6
กรรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววังมีหลายขั้นตอน เริ่มด้วยการเตรียมดิน ซึ่งช่างปั้นต้องเป็นคนไปหาเอง เพื่อให้ดินเหนียวเหมาะกับงานปั้นตุ๊กตา เมื่อเผาออกมาแล้วจะมีสีแดงสวยงามตามธรรมชาติ ดินที่ได้มานั้น ต้องนำมาละลายน้ำและผ่านกรองเอาเศษกรวด เศษหิน ออกให้หมดเสียก่อน จึงจะนำมาปั้นได้
ด้วยฝีมือที่ชำนาญทำให้การปั้นใช้เวลาไม่มาก บางชิ้นส่วน เช่น ศีรษะตุ๊กตาหรือผลไม้ที่มีความละเอียดมากจะใช้แม่พิมพ์ปูนพาสเตอร์ดินเหนียวออกมา ช่วงที่ยากและทำให้ตุ๊กตาเสียหายมากที่สุดคือการเผา เนื่องจากที่นี่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะอยู่เป็นวันๆ ถ้าเพิ่มความร้อนเร็วหรือช้าจนเกินไปจะทำให้ตัวตุ๊กตาแตกหัก บางทีเผาเสร็จเหลือตุ๊กตาไม่ถึงครึ่ง
ลงท้ายด้วยการระบายสี ที่ต้องมีการรองพื้นด้วยสีโปสเตอร์ขาวก่อนตามด้วยสีน้ำมันขาวอีกที ก่อนจะระบายเสื้อผ้าและวาดหน้าตาได้ แต่ละขั้นตอนมีกระบวนการที่จุกจิก ยุ่งยาก ต้องพิถีพิถัน ทำให้เสียเวลามาก คนทำต้องอดทนและใจเย็น
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ค.

ข้อ 4. หากจะให้ตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จ มีการจำหน่ายมากขึ้นควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด
ก. วิทยาการสมัยใหม่ในการเผา
ข. เงินทุนที่มากขึ้นกว่าเดิม
ค. การตลาดที่กว้างขวางขึ้น
ง. การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์
คำถามและคำตอบข้อนี่อยู่ในย่อหน้าที่ 5
ด้วยฝีมือที่ชำนาญทำให้การปั้นใช้เวลาไม่มาก บางชิ้นส่วน เช่น ศีรษะตุ๊กตาหรือผลไม้ที่มีความละเอียดมากจะใช้แม่พิมพ์ปูนพาสเตอร์ดินเหนียวออกมา ช่วงที่ยากและทำให้ตุ๊กตาเสียหายมากที่สุดคือ การเผา เนื่องจากที่นี่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะอยู่เป็นวันๆ ถ้าเพิ่มความร้อนเร็วหรือช้าจนเกินไปจะทำให้ตัวตุ๊กตาแตกหัก บางทีเผาเสร็จเหลือตุ๊กตาไม่ถึงครึ่ง
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ก.
ข้อนี้ บางคนคิดว่าข้อ ก. การตลาดที่กว้างขวางขึ้น น่าจะเป็นข้อถูก เพราะ โจทย์กล่าวถึง “การจำหน่าย”  แต่เนื่องจากบทความไม่ได้กล่าวถึงไว้ถึงเรื่องการตลาด
สำหรับคำว่า “การจำหน่าย” ของโจทย์นั้น ในเมื่อตุ๊กตาเสียหายจากการเผา ก็ทำให้การจำหน่ายสินค้าน้อยลง เพราะ สินค้าเสียหายไปจากการผลิต

ข้อ 5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ประชาชนในจังหวัดอ่างทองทุกพื้นที่ประสพความสำเร็จในการทำนา
ข. การทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านต้องซื้อดินจากหน่วยราชการ
ค. ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จสามารถจำหน่ายได้ในราคาแพงกว่าตุ๊กตาชาววังที่อื่นๆ
ง. การปั้นเหมือนจริงเป็นการปั้นตุ๊กตาชาววังแบบหนึ่ง

คำถามและคำตอบข้อนี่อยู่ในย่อหน้าสุดท้าย
ตุ๊กตาชาววังนอกจากจะทำตามขั้นตอนตอนข้างต้นแล้ว ยังมีการปั้นอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า การปั้นเหมือนจริง ซึ่งจะมีความละเอียดเหมือนคนจริงๆ มากกว่า สีผิวจะเป็นสีของดินเผาแท้ จะลงสีเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้น ใบหน้าก็จะไม่มีการหล่อพิมพ์ แต่จะใช้อุปกรณ์แกะเป็นหน้าตา ตุ๊กตาแบบนี้จะแพงกว่าแบบแรก เพราะมีกรรมวิธียากกว่ามาก
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ง.